МБУК ЦБС МО "Хоринский район"

Официальный сайт

Хори-буряты
 ХОРИИН АРБАН НЭГЭН ЭСЭГЭ

 

Мэргэн Хоридой баабай,

МунхэХун шубуун эжы,-

Арбан нэгэн хубуудэй

Арюун нангин гарбали:

 

Галзууд, Хуасай, Хубдууд,

Гушад, Харгана, Шарайд,

Худай, Бодонгууд, Сагаан,

Хальбан, Батанай гэгдээ.

 

Арбан нэгэн эсэгэ

Алтан угаа баталжа,

Улгэн дэлхэйн энгэртэ

Унэр баян удэЬэн:

 

Галзууд, Хуасай, Хубдууд,

Гушад, Харгана, Шарайд,

Худай, Бодонгууд, Сагаан,

Хальбан, Батанай гэгдээ.

 

Улгэн дэлхэйн ургэндэ

Удэн, таран унэржоод

Хори буряад алдартай

Холо ойгуур суурхалай:

 

Галзууд, Хуасай, Хубдууд,

Гушад, Харгана, Шарайд,

Худай, Бодонгууд, Сагаан,

Хальбан, Батанай гэгдээ.

 

Автор Эрдэни Дугаров.


ХОРИИН ЗОНОЙ hУЛДЭ ДУУН
             
(гимн хори-бурят)

 

Байгаа юртэмсын бумбэ болопон

Байгал далаймнай, аршаан суршоорэй.

Булган дайдада буусаа олоЬон

Буряад-Монголым, Бурхан, уршоогыш!

Жабхалантай,

Жаргалантай

Жагсаал хусэлнай залан урагшаа.

Хоридойн албатан,

Хун шубуун гарбалтан

Хухэ мунхэ тэнгэриин ашаар!

Анхан урданай Арын ноёдой

Алтан обоодо мургэл заяагаат,

Агуу Ерээдуйн тулоо оролдон,

Али олохон замаар харгылаат.

Дабталга

Турэл арадай туухэ гайхамшаг –

Турэ наранайнь тугууд мандана,

Туби бухэнэй тумэн айлшады

Торгон хадагаар золгон угтана...

Дабталга