МБУК ЦБС МО "Хоринский район"

Официальный сайт

Родословная хоринских бурят

Хориин 11 эсэгын уг гарбал


Хориин 11 эсэгын хубдууд обогой тулоолэгшэ, нютаг оронойнгоо омогорхол болоhон буянтай, юроолтэй ундэр наhатан Эрдэниин Эрэгзэн Сэсэгтэ ахай муноо 97 наhаяа сарюун, дорюун сэмсэгэр сэбэрхэн зандаа угтажа байна. Сэсэгтэ ахай буряад зонойнгоо уг гарбалые захаhаань тооложо хэлэдэг юм. Тиин муноо танай анхаралда энэ хунэй хэлэдэжэ угэhэн 11 эсэгын уг гарбал дурадханаб.  ГАЛЗУУД 10 хухууртэй:

1.Доргошо галзууд
2.Сагаатанда
3.Жэнхэни
4.Дагаахай (дагаанхан)
5.Хабагай
6.Эршэм
7.Ногоогоод
8.Дэлдэгэр
9.Алилхай
10.Монгол


Галзууд хун гал улаан тугтай, даагай уряалтай.
Галзууд хуниие егтолжо хэлэбэл: Галзууд хун ганираатай,
Ганса модон шарьяатай.
 

Цвет полотна знамени ярко-красный с золотым обрамлением. Языки - красные. В круге изображение собаки - тотем галзутского рода, наверху написано на кириллице "галзууд", внизу на старомонгольском.
ХУАСАЙ 8 хухууртэй:

1.Боохой хуасай
2.Онгор
3.Тогтор
4.Боршиихо
5.Богтор
6.Сагаан малгай
7.Хуригахан
8.Бабагар

Хуасай хун тугтай,гандахай уряалтай.Егтолжо хэлэхэдэ:Хуасай хун уулагар( уухигар),Улаан шуhа зурааша.

Цвет полотна знамени желтый с зеленым обрамлением. Языки - красные. В круге изображение лося - тотем хуасайского рода, наверху написано на кириллице "хуасай", внизу на старомонгольском.


ХУБДУУД 8 хухууртэй:

1.Улаалзай хубдууд
2.Сагаалжа
3.Боригоохо
4.Байтай
5.Лиглид
6.Тумэршэн
7.Нохой
8.Ургаша

Хубдууд хухэ тугтай,бургэд уряалтай.Егтолжо хэлэбэдэ:Хубдууд хун хухюутэй,Хунды модон хундытэй,Хухы модон хундытэй,Хухы шубуун донгодоотой.


Цвет полотна знамени синий с золотым обрамлением. Языки - красные. В круге изображение орла - тотем хубдутского рода, наверху написано на кириллице "хубдууд", внизу на старомонгольском.
ХУДАЙ 7 хухууртэй:

1.Хуугэдэй
2.Хара тоолэй
3.Хундуу
4.Бушхэй
5.Зальтир
6.Римгид
7.Шалхар

Худай хурин тугтай,
шэлууhэн урялтай.
Егтолжо хэлэхэдэ:
Худай хун хомхой,
Хула азарга худагай уhанда садахагуй.
Хуримай мяханда садаагуй
Хурса хутагатай худайнар.

Цвет полотна знамени коричневый с золотым обрамлением. Языки - синие. В круге изображение рыся - тотем худайского рода, наверху написано на кириллице "худай", внизу на старомонгольском.


ШАРАЙД 7 хухууртэй:

1.Худанса
2.Анайдай
3.Долоогаад
4.Доботой
5.Далтай
6.Гэгшэд
7.Сумид

Шарайд шара тугтай,буга уряалтай.
Егтолжо хэлэбэл:
Шарайд хун шашаг,
Шараhан мяхан шартай.


Цвет полотна знамени ярко-охровый с красным обрамлением. Языки - красные. В круге изображение изюбра - тотем шарайтского рода, наверху написано на кириллице "шарайд", внизу на старомонгольском.


ХАРГАНА 10 хухууртэй:

1.Моотогон
2.Сигуудай
3.Байталай
4.Хушуун
5.Баряахай
6.Батанай
7.Тангад
8.Баатаржаан
9.Хуудай
10.Хухэ

Харгана хара тугтай,бурхы шубуун уряалтай.
Егтолон хэлэбэл:
Хара hанаатай,
Шабар дотортой.
 
Цвет полотна знамени черный с золотым обрамлением. Языки - синие. В круге изображение кречета - тотем харганатского рода, наверху написано на кириллице "харгана", внизу на старомонгольском.


ГУШАД 5 хухууртэй:

1.Хара
2.Шара…

Гушад ягаан тугтай,жорой уряйлтай.
Егтолжо хэлэбэл:
Гушад хун хобдеотой,
Гуниг дуугаа дуулажа ябадаг.

 

Цвет полотна знамени малиновый с золотым обрамлением. Языки - красные. В круге изображение глухаря - тотем гушатского рода, наверху написано на кириллице "гушад", внизу на старомонгольском.


БОДОНГУУД 6 хухууртэй:

1.Оргойтой
2.hарьмайтай
3.Будан…

Бодонгууд боро тугтай,шоно уряалтай.
Егтолжо хэлэбэл:
Бодонгууд хун бодолгуй,
Буруугайнь хорео шэшэхэтэй.

 

Цвет полотна знамени коричневый с золотым обрамлением. Языки - синие. В круге изображение кабана - тотем бодонгутского рода, наверху написано на кириллице "бодонгууд", внизу на старомонгольском.

САГААНГУУД 5 хухууртэй:

1.Улинхай
2.Убээгэй
3.Хушууша
4.Будэй
5.Шоно

Сагаангууд сагаан тугтай,буура уряалтай.
Егтолжо хэлэбэл:
Сарай мяханда садаагуй сагаангууд,
hаалиин архида hогтоогуй сагаангууд.

 

Цвет полотна знамени белый с темно-синим обрамлением. Языки - синие. В круге изображение волка - тотем саганского рода, наверху написано на кириллице "сагаан", внизу на старомонгольском.
ХАЛЬБАН 6 хухууртэй:

1.Мэнгээ
2.Зургууд
3.Хоригой
4.Гуутар
5.Баригай
6.Мусэн

Хальбан хара хурин тугтай,араата уряалтай.
Егтолжо хэлэхэдэ:
Хальбан хун хара заргааша,
Улаан хэлэтэниие урдаа оруулдаггуй.

 

Цвет полотна знамени черный с золотым обрамлением. Языки - синие. В круге изображение колонка - тотем хальбинского рода, наверху написано на кириллице "хальбан", внизу на старомонгольском.БАТАНАЙ 7 хухууртэй:

1.Тугчид
2.Захимха
3.Салдан
4.Боохой
5.Хэдэгэнэ
6.Малаахан
7.Шубгэ

Батанай хун ногоон тугтай,шандаган уряалтай.
Егтолжо хэлэбэл:
Бэшэг номдо дуратай,
Бодол еhэтэй зон.
 

Цвет полотна знамени зеленый с золотым обрамлением. Языки - синие. В круге изображение зайца - тотем батанайского рода, наверху написано на кириллице "батанай", внизу на старомонгольском.


Эрдэниин Эрэгзэн Сэсэгтэ ахай нютагайнгаа зоной туруулэгшэ,ажалай ветеран, Хундэлэлэй грамота болон медальнуудта, "Соелой габьяата худэлмэрилэгшэ" гэhэн нэрэ зэргэдэ хуртэhэн юм. Буряад арадайнгаа тулоооролдожо, угаа халан залгамжалга залу уетэндэ узуур ундэhэеэ мэдуулбэгээшэ. Батажаргалай Сэрсэгмаа.