МБУК ЦБС МО "Хоринский район"

Официальный сайт

Содержания книг
   ГАРШАГ
I. БАЯСХАЛАНТА MYPHYYД
Ленин
Хорёод оной большевигууд
Улаан туг
Тэнгэриин Ьиилуур
Мунхэ-Сарьдаг
Морин тухай угэ

II. ГАЗАР ДЭЛХЭЙН ДУУНУУД
Хушын дуун
Спутнигай дуун
Меерэй дуун
Хушоогэй дуун
Телефоной утаhанай дуунhэеы гэрэй дуун
Шэнэ гэрэй дуун
Сайн дуун
Гуламтын дуунhунай дуун
Турэлгын гэрэй дуун
Уурэй толоной дууун
Харгын дуун
Дуроогэй дуун
Аргамагай дуун
Мотоорой дуун
Годлиин дуун
Ундэрэй дуун
Булжамуурай дуун
Хадаhаа хиидэhэн шулуунай дуун
Бороогой дуун
Хатажа байhан голой дуун
Шуудэрэй дуун
Бугын дуун
Эртын сагай нэрэгуй булаша добуун дээрэхи ногоо сэсэгэй дуун
Хээрын аршаанай дуун
Алтанай дуун
Уншэи сагаан ботогын уйдан ябаhан талын дуун
Баргажан hалхинай дуун
Ангар дуухэйн дуун
Байгалай дуун
Тракторай дуун
Угалзын дуун

III. БАЙГАЛАЙ MYPHYYД

Алдарта
Байгал
Байгалай мурнууд
Магтангуй яахабибди
Хундын дээжэ
Нуур бэшэ — далай
Ажалша Байгал
«Гэгээн Байгалаймнай...»
Байгалай нюдэн
Байгалай хуяг
Байгалай нэрэ
«Байгал далай юугээр ядахаб даа...»
Байгал булаг хоёр
Байгалай хоёр омогорхол
Ундэр гунзэгы хоёр
«Бахатай нэгэ моодо гу...»
«Дурбэн зугэй hалхи шуурган...»
«— Хэдытэй хаб даа Байгал?..»
«Алдарта Байгал...Алдарта...»
«Гунан ехэ дайдын...»
Байгални
Шиниингээ нэрээр, Байгал далай

IV. БУРЯАД АЯЛГАНУУД
 
V. УЯНГАТА MYRHYYД
Холын ялагар одон
«Саашаа болохо буридоо...»
Гэнтэ юундэ
Хулисоорэйт
«Замай, сагай аянда...»
Басаган хубуун хоёр
«Намда муу хэхэ гэжэ..»
Дуран
Эхэнэрнуудтэ
«Хуби заяандаа гомдохо...»
   ГАРШАГ

Байдалай одонууд.

Аян замай дэбтэрhээ.

Уянгата мурнууд.

Манай БАМ. Поэмэ.
  ГАРШАГ

Дуу ханидаа
Турэhэн удэр
Баярмаагай одон
Наадан
Москвагай хуугэдтэ
Киногой hуулээр
Убгэн баабайн зубшэлhуниин тэн
Эжэл хоёр
Нарай моодэй
Алтан гар
Хубуундээ
Тосхоной ухибууд
Карандаш
Зун
Санаар
Шобхой ба наран сэсэг
Затай
Улбаан хоёр
Эрхуудэй
Хоёр
Зургаа
Баярай hонинууд (поэмэ)
   ГАРШАГ

Шулэгууд
Доодогол
Хилэ дээрэ
Шанго
Харбинда
Унаhан нухэрэйнгоо хуур дээрэ
Уhан хилэ
Самоледоор бусахадаа
Шамдаа
Убhэн дээрэ
Ленинэй орденто Сэрэндоржо Чимитовтэ
Турэhэн удэр
Хоца Намсараевай 60 наhанай баярта
Михайловскида уулзалга
Дуунайм булаг
Партида ороходоо
Финляндска вокзалда
Партиингаа hургаалаар
Улаан-Удын ПВЗ-гэй ойн баярай удэр
Токарь
Дуудээ бэшэг
Хугшэн эжы
Зун
Орожол байгаарай
«Буруугай бэлшээриhээ гараха...»
Ород нухэртоо
Украинада
Юхан Смуулда
Хара далайн эрьедэ
«Орденто театрай...»
«Хэлэндэ хубуун hая ороод...»
hуни
Баярмаагай одон
Хоёр зурхэн
Уурэй толоноор
Дурлаhан хун — шулэгшэ
Дуратайл юм haa хэлыш даа
«Жэжэ юумэнhээ арсалдаад...»
Шэнэ жэлэй угтамжа дээрэ
Эхэ тухай дуун
«Хасаршни яб ягаахан...»
Халуунхан дуран
Инаг дуранай гасалан
Малшан басагад
Хугшэн эжытэй хоорэлдоон
Эхэ
Жамсо Тумуновай дурасхаалда
«Хамаг юумэ hанаандаш тааранагуй...»
«Хаа яахая бидэ хоёр бэе бэеэ...»
Агууехэ намар
Ниидэлгэн
Аянда
Нютагтаа
Тракторист
Ёохор
Аша басаган хугшэн эжы хоёр
Хутага
Хухын дуун
Талын бороо
Ургы
Зэрэлгээн
Ута хэлэн
Годлинууд
«Гэнэн хонгор гулабхаа...»
Ильичэй гар
Улаан талмай дээрэ
Зурхэн — дэлхэйн бумбэрсэг
Аян зам
Байлдаан
Гомбосурэн
Отеллые тоглоно
Душэн дээрээ бэшэhэн шулэгhайхан дэлхэйм, hайн даа!
«Шаас тиг-тагхан алхална...»
«Зуруул носооходо...»
Онсо гэрэл
Хубшэргэ
Зурхэнэй шарха
«Хамсыгаараа ябууд зуураа...»
«Унил hэн даа...»
«Сэхынь шамда хэлэхэдэ...»
Гансаардалга
Эдээхэн хоёр орхихогуйл даа
«Наранай орохонь мэдээжэл бэд даа...»
Хорёод оной большевигууд
Улаан туг
Тэнгэриин hиилуур
Мэндээ!
Хун
Харгы замууд
Мурнууд
Олоной шэгнуур
Орой hуниин галнууд
Аяншанда
«Замай, сагай аянда...»
«Нюуса бэшэл — унихэнэй...»
«Намда муу хэхэ гэжэ...»
«Саашаа болохо буридоо...»
Гэнтэ юундэ
Хулнсоорэйт
«Хуби заяандаа гомдохо...»
Дархан хото, мэндээ!
Ази, Африкын уран зохёолшодой дурбэдэхи
Таджмахал
Ажалай памятник
Уран hайханай ордондо
Баньяан доро
Нангин ухэр
Энэдхэгэй уудэн
Ленин
Амар сани, нухэдни!
Шиниингээ нэрээр, Байгал далай
Холын ялагар одон
«Бага бэшэ нahaн соом...»
«Энеэдэ наадаар салгидаhан...»
Еохор, ёохор, хаанамши?!
Эхэнэрмуудтэ
Дуран
Басаган хубуун хоёр
Злата Прага
«...Нухэр Иван хэбтэнэ...»
Ян Козак хоорэнэ
Кракованы
Гушан наймадахи параллель
Моранбон
Чхоллим
Кэсон
Каягым
В. Б. Борсоевой хуур дээрэ
Байгал
Бодолнуудай угалза
Дурбэн зугэй, дурбэн сагай дурбэ-дурбэн мурнууд
Будамшуугай абдарhаа
«Элдэб ушар байдаг ааб даа...»
Хориин аймаг
Ази, Африкын уран зохёолшодой табадахи
Насими
Гунан дайдын гушан гурбан дуун
Агуу мунхэ жагсаал
Одонууд тухай дуун
Иссык-Куль
Байгалай эрьедэ концерт
Мунхэ Сарьдаг
Талын дуран
Улэсхэлэнтэ хооhон тала
Гобиин зураг
«Саг байдал хоёр...»
«Туруушыихиеэ харахан нюдоо онгойлгон...»
«Зуун ораной ульгэрэй...»
«Сэхынь хэлэбэл, шинии зан...»
«Коммунист хунууд—мэдэнэбди...»
Яаралгуй шамдуухан
Дээдэ Онгостой
«— Энэрхэг турэл дайдамни...»
Дэлхэй дээрэ
Бэе бэеэ гамнаеыл
Соло дууданам Буряадтаа
Будамшуу
Дабаанай саана дабаан

Поэмэнууд

Талын унэнтэ домог
Алас ундэр зам
Гол ехэ харгы
Байгал далайhаа — мэндын дуун
Баатар тухай домог (поэмэhээ булэг)
Морин тухай угэ
Хушвагэй урда
Ганга мурэн
Манай БАМ
Илалтын дуун
   ГАРШАГ

Хундэтэ уншагшад!
Буряад Республикын гимн
Буряад орон
Хориин аймаг
Доодо гол
Турэhэн голни, hайн даа!
Энэрхэг турэл дайдамни
Нзрэеэ
Иэлгэхэ гээшэмнай
Агваан Доржиев
Хоца Намсараев
Талын дуран
Бэе бэеэ гамнаеы
Инаг дуран - мунхэ гэрэл
Сэдьхэл соомнай
Холын ялагар одон
Саашаа болохо буридее
Хухын дуун
Дуран
Хэзэ.э, хэн нэгэн
Хэрээстэйхэн хээрээрээ
Эмээлтэ мориной ямарые
Яаралгуй шамдуухан
Туруушынхиеэ харахан нюдве
Иэшхэл
Зуруул носооходо
Шаас
Зуун ороной ульгэрэй
Онсо гэрэл
Хундын дээжэ
Хэдыт.эй хаб даа
Байгал
Байгал далай юугээр ядахаб даа
Байгал далайн долгинууд
Ilyyp бэшэ – далай
Байгалай нюдэн
Байгалай хуяг
Байгал булаг хоёр
Гунан ехэ дайдын
Жэлэй удэрэй тоогоор
Зурхэн — дэлхэйн бумбэрсэг
Ганга мурэн
Каягым
Ьанаа бодолой угалзанууд
Будамшуугай абдарhаа
Будамшуу (дуун)
Морин тухай угэ
Сагаалган
  СОДЕРЖАНИЕ

Степь родная
Магистраль
Приезжайте!
Подснежники
Жаворонок
На лугу
Токарь
Тракторист
Восходит солнце, весь наш белый свет
Когда ты стала, славно серп, горбата?
Мне встретился в степи привольной
Здесь пляска теней и огня полыханье
Повстречался на дороге
Русскому другу
Сомнения
Жила спокойно я, беспечно
Горе влюбленного
Говорят, сомненья нет
Окажи мне
Все не так
Масштаб
Внучка и бабушка
Шопхой и часы
Шопхой и подсолнух
В нашем доме
Два друга
Игра
За орехами
Вот красавец — новый дом
Старший брат
Вдруг кукушка закуковала
Звезда Баирмы
Подарок ко дню рожденья
Рождение теленка
Советы деда
Ёхор
Обычай
На сопку взбираться — не легкое дело
Рассветом, росою умытым
В упряжку взял я степь от края и до края
Ночь и степь. Мир заснул
Словно через сито
В степи
Дождь в степи
Я новое пастбище нынче
В окно полночный легкий ветер дышит
Спустился мрак ночной и степи
Из соседнего улуса
  СОДЕРЖАНИЕ

Мы с тобой ровесники
Слушайте, юные!
Мы с тобой ровесники
Карандаш
День рождения
Дедам прадеды внушали
Добрые советы
Чай
Бабушка и внучка
Дедушка
Голуби в Улан-Удэ
Жаворонок
Зяблики
Кукушка
Сопка
На лугу
Эстонскому другу
Привет вам, звезды!
 
Степь родимая
Самолет
Магистраль
Степь родимая
Родничок
В полночь
В зной
После грозы
Тракторист
Обычай
Мудрая абагай
Новая квартира
 
Звенят, звенят стремена
Моя муза
Телеграфные столбы
Звенят, звенят стремена
Утром
Ёхор
Токарь
Кузнец
Мать
  Содержание

Земля родная
Земля родная.
Мэндэ.
Резьба по небу.
«О, путь неудержимый...»
Восхождение.
Родник.
Подснежники.
«Помню, в детстве: кукушка кукует»
Марево.
Новое пастбище.
Светило.
Кузнец.
Тракторист.
Поздние огни.
Ночью.
Рассвет.
«У меня в упряжке — ширь степная...»
«Время такое ли, старость ли ближе...»
Стихи, сочиненные после того, как автор увидел коня в кузове грузовика.
Путнику.
«Седой Байкал, как должное, приемлет...»
Море.
Байкальское мэндэ.
Следы.
Человек.
«Скакун, какую б скорость ни развил...»
«Дороги...»
Большевики годов двадцатых.
Стихи, написанные в сорок лет.
 
ПЕСНИ ЗЕМЛИ
Петь сибирского кедра
Песнь спутника
Песнь колеса
Песнь обелиска
Песнь телефонных проводов
Песнь старой юрты
Песнь нового дома
Песнь чая
Песнь домашнего очага
Песнь молочной струи
Песнь родильного дома
Песнь рассвета
Песнь дороги
Песнь стремян
Песнь аргамака
Песнь мотора
Песнь стрелы
Песнь вершины
Песнь степного жаворонка
Песнь камнепада
Песнь дождя
Песнь обмелевшей реки
Песнь росинок
Песнь изюбра
Песнь трав на безымянном кургане
Песнь Аршана
Песнь золотого браслета
Песнь о верблюжонке
Песнь ветра баргузин
Песнь Ангары
Песнь Байкала
Песнь трактора
Песнь узора
 
Бурятские напевы
«Всем обязана солнцу планета...»
«Солнце хоть всю землю согревает...»
«Имя сменить стыдно, но можно...»
«Сколько суток в году, столько в сини» Байкал...»
«Четыре стороны света...»
«Дорога всяких всадников встречала...»
«Нам детство вспоминается вое чаще...»
«Быстрых речек бег неукротим...»
«Пускаясь в путь, беря с собою кладь...»
«Ты лучше сам весь день сиди не евши...»
«Коль хочешь ты мужчиною считаться...»
«Он посадил, не говоря ни слова...»
«Я вас люблю... — как сказно давно!...»
«— Влюбленный, с чем сравнить любовь?..»
«Скакун арканом пойман и объезжен...»
«Человеческая речь ценна...»
«Сказал же кто-то — странный мы народ...»
«—Нас, Будамшу, развесели скорей!..»
«—Будамшу, купи коня!..»
«—Кого ты ищешь, Будамшу?..»
«Сказал богач однажды...»
«В степном улусе в дальней стороне...»
«Однажды двое встретились в пути...»
«Спросили старца — что такое счастье?..»
«Срок пришел, подросли наши дети...»
  СОДЕРЖАНИЕ

Стихи
Слово о родной земле
Мэндээ!
На Красной площади
У памятника
Размышление
Кузнец
Дедушка
В полночь
Рассвет
«Дороги... Дороги...»
Поздние огни
Тракторист
Следы
«Спичка вспыхнет...»
Битва
Весы мои
Резьба по небу
Стихи, сочиненные после того, как автор увидел коня в кузове грузовика
Твоим именем, Байкал!
«О, путь неудержимый...»
Светило
«...А солнце идет на закат...»
Сердце
Ехор
Родник
Марево
Восхождение
«Покрывалом без шва укрыла…»
«Бывает, мы друг друга невзначай…»
Подснежники
Новое пастбище
Струна чанзы
«Во всех сердцах...»
«Ты все мне сама рассказала...»
«Раскраснелась ты...»
Стихи, написанные в сорок лет
Путнику
 
Письмо комиссара. Поэма
  СТРОКИ ЗЕМЛИ РОДНОЙ

Земля моя...
Резьба по небу.
Мэндэ!
Обычай.
Кузнец.
Битва.
Стихи, сочиненные после того, как автор увидел коня в кузове грузовика.
«О, путь неудержимый...»

Из песен земли.
1. Песнь сибирского кедра
2. Песнь степного жаворонка
3. Песнь обмелевшей реки
4. Песнь дороги
5. Песнь домашнего очага
6. Песнь родильного дома
«Мунхэ Сарьдаг, подобно великану...»
Светило.
Подснежники.
Родник.
Дождь в степи.
Марево.
В полночь.
«Покрывалом без шва укрыла...»
Рассвет.
Тракторист.
Дедушка.
Бабушка и внучка.
Ёхор.
Мать.
Эти двое...
Провода над землей.
Навстречу дню.
У стойбища.
Весенний выклик.
В пути.
Сказ березового веника.
Нож.
«Друг-земляк! Говорили деды...»
Путнику.
 
БЛАГОДАРНЫЕ СТРОКИ
Рука Ильича.
Благодарные строки.
На Красной площади.
Партийный билет.
Знамя.
Большевики годов двадцатых.
Магистраль.
Другу с волжских берегов.
Другу с берегов янтарного моря.
Стихи, прочитанные на открытии обелиска павшим воинам-землякам.
 
БАЙКАЛЬСКИЕ СТРОКИ
Славное море.
Байкальские строки.
Чаша.
Глаза Байкала.
Броня.
Байкал и родник.
Высота и глубина.
«— Сколько лет Байкалу?..»
«Ураганы-ветры четырех сторон...»
Байкалу.
Труженик Байкал.
«Седой Байкал, как должное, приемлет...»
«Триста сибирских рек...»
«Такая, видно, мода...»
«Славное море... Да, славное!..»
Двойная гордость.
Твоим именем, Байкал!
Байкальское мэндэ.
 
ЗАДУМЧИВЫЕ СТРОКИ
Сердце.
«Дороги... Дороги...»
Человек.
«Мы не вечны: на этом просторе земном...»
Поздние огни.
Весы мои.
Струна.
«Скакун, какую б скорость не развил...»
«Время — строгий счетовод...»
«Спичка вспыхнет...»
«Решительно сбросив ночную попону...»
«Вот конь твой стучится копытом в ворота...»
Отсчет.
«Время такое ли, старость ли ближе...»
Моя звезда.
«Мне на судьбу обижаться грешно...»
«Время летит, и не скрою...»
Возвращение к схору.
Почему...
Простите...
«Дорогу торя упрямо...»
«Бывает, мы друг друга невзначай...»
О зеркале.
«Я тебе не клялся в дружбе никогда...»
Любовь.
Я скачу к тебе.
«Раскраснелась ты...»
«Ты все мне сама рассказала...»
«Как поспорили — света не видно...»
«Жаль мне красивую одну...»
«Как странно, что и наши годы...»
«Во всех сердцах — невидимые раны...»
«За то, что ты всю жизнь меня...»
«Нос рукавом утирая забавно...»
«Уж если говорить начистоту...»
«Не секрет для меня, что давно...»
«Все не так на твой взгляд...»
Следы.
Стихи, написанные в сорок лет.
Полет.
 
БУРЯТСКИЕ МОТИВЫ.

СТЕПЬ РОДИМАЯ. Из поэмы.
 Содержание

Д. Жалсараев. И все в слове том.........

ЧТОБ НЕ ЗАСТОЯЛСЯ КОНЬ ЛИХОЙ...
«Сколько светлых дорог на земле...»
«Тот всегда на скачках побеждает...»
«Ты натянул тетиву, так стрелу...»
«Не считайте, что негож седок...»
«Сила хороших коней в умении...»
«Горячий конь, чья иноходь легка...»
«Коль хочешь ты мужчиною считаться...»
«Чтобы арканом изловить коня...»
«Чем взгляд завистливый бросать...»
«Коль плохо пригнан хомут...»
«В степном улусе, в дальней стороне...»
«Кони, хоть о четырех ногах...»
«Конь чересчур ретивый и лихой...»
«Победа в скачке — краткий миг порыва...»
«Говорят, веселье и тоска...»
«Чтоб не застоялся конь лихой...»
«Если хочешь коня узнать...»
«Конь убежал, сорвав уздечку вдруг...»
«Ты лучше сам весь день сиди не евши...»
«Если у тебя хороший конь...»
«Для хороших коней...»
«Конь, что с места в карьер берет...»
«Где чуть трусить...»
«Человеческая речь ценна...»
«Коль есть, что пить коню и есть...»
«Сколько ни встретишь в дороге добрых коней...»
«Он посадил, не говоря ни слова...»

КОГДА МЫ НА СТРЕМЕНА ВСТАЕМ...
«С чем сравнишь ты женскую красу?..»
«Сколько пролилось их в горький час...»
«За что вы любите друг друга?..»
«Коль тучен скот и резво скачет конь...»
«С первой встречи полюбил...»
«Пусть девушки красавицами будут...»
«Скакун арканом пойман и объезжен...»
«Эй, дед, сменяем мой мешок на твой?..»
«Клянусь пред целым светом...»
«Раскраснелась ты...»
«Мой друг, о любви объявлять не спеши...»
«Влюбленный, сотни слов медово...»
«Я вас люблю...— как сказано давно!..»
«Твой нрав — как погода...»
«Страсть вечна, вечен жар ее, дурман...»
«Листья шелестят друг другу что-то...»
«Цветок красивый к осени увянет...»
«Чего пожелать вам,-люди?..»
«Когда мальчишками в первый раз...»
«Любовь дорожит своей тайной...»

ОТВЕТЬ НАМ, БУДАМШУ
«Нас, Будамшу, развесели скорей!..»
«Ответь, большим быть лучше, Будамшу...»
«Будамшу, ты красивую песню нам спой!..»
«Будамшу, купи коня!..»
«Кого ты ищешь, Будамшу?..»
«Будамшу, коль ты мудрец...»
«Эй, Будамшу, чем занят ты полдня?..»
«Сел Будамшу в седло...»
«Богач сказал...»
«На Будамшу сердился очень...»
«Зачем поймал ты моего коня?..»
«Что ищешь в степи? Уже ночь на носу!..»
«Чем наполнен вьюк твой, эй, ездок?..»

СРЕДЬ ПЕСЧИНОК —ЗОЛОТА КРУПИЦА
«Спросили старца юноши однажды...»
«Овца не захочет ягненка признать...»
«На травке жеребенок, как ребенок...»
«Есть друг у тебя...»
«Нам детство вспоминается все чаще...»
«Щирь родной земли!..»
«Умный — умного...»
«Однажды двое встретились в пути...»
«Танцуя восточную сказку...»
«Добро сказало...»
«Чтобы узнать на вопрос свой точный ответ...»
«У молодых мечтанья...»
«Сколько суток в году, столько в синий Байкал...»
«Спичка вспыхнет...»
«Дорога всяких всадников встречала...»
«Быстрых речек бег неукротим...»
«Мычание коров и молока журчанье...»
«Течет река, журчит негромко, плещет...»
«Наверно, так: на белом свете...»
«Бывает, много чаю пьем,— но это...»
«Заметил кто-то — странный мы народ...»
«Полет стрелы твоей...»
«Чем больше струн...»
«Хвала тебе, коль дом тобой построен...»
«Если хочешь, чтоб ты на чужбине...»
«Одолеет нас с тобой недуг...»
«Коснись легко струны тугой...»
«Друг отца...»
«В первый раз на мир ты взглянул — ура!..»
«Солнце хоть всю землю согревает...»
СОДЕРЖАНИЕ

ЗЕМЛЯ МОЯ. ЗЕМЛЯКИ МОИ...
Песнь родной земле.
Резьба по небу.
В пути.
Восхождение.
Песнь роднику.
Подснежники.
Марево.
«Покрывалом без шва укрыла...»
Мэндээ!
Светило.
Обычай.
Песнь кузнецу.
Песнь другу коню.
Дедушка.
Мать.
Ехор.
Нож и мужчина.
«Друг-земляк!Говорили деды...»
Путнику.
Стихи, прочитанные на открытии обелиска павшим воинам-землякам.
 
БАЙКАЛ
Твоим именем, Байкал!
«Славное море, священный Байкал...»
Чаша.
Байкальские строки.
«Седой Байкал как должное приемлет...»
Обращение к Байкалу.
Гордость Байкала.
Байкальская броня.
Ветры Байкала.
Глаза Байкала.
Байкал и родник.
Высота и глубина.
Труженик Байкал.
Песнь-привет с Байкала.
 
ЗЕМНЫЕ ГОЛОСА
Песнь кедра
Песнь спутника
Песнь колеса
Песнь обелиска
Песнь телефонных проводов
Песнь старой юрты
Песнь чая
Песнь домашнего очага
Песнь молочной струи
Песнь родильного дома
Песнь рассвета
Песнь дороги
Песнь стремян
Песнь аргамака
Песнь мотора
Песнь стрелы
Песнь вершины
Песнь степного жаворонка
Песнь камнепада
Песнь дождя
Песнь обмелевшей реки
Песнь росинок
Песнь изюбра
Песнь трав на безымянном кургане
Песнь аршана
Песнь о верблюжонке
Песнь ветра баргузин
Песнь Ангары
Песнь Байкала
Песнь трактора
Песнь узора
 
БУРЯТСКИЕ НАПЕВЫ
«Ты натянул тетиву, так стрелу...»
«Тот всегда в скачках побеждает...»
«Победа в скачке — краткий миг порыва...»
"Горячий конь, чья иноходь легка"
«Четыре стороны света нас...»
«Сколько светлых дорог на земле...»
«Где бы ты ни был на свете...»
«Дорога всяких всадников встречала...»
«Говорят, веселье и тоска...»
«Пускаясь в путь, беря с собою кладь...»
«Для хороших коней...»
«Друг отца...»
«Коль есть, что пить коню и есть...»
«Одолеет нас с тобой недуг...»
«Если у тебя хороший конь...»
«Ты лучше сам весь день сиди не евши...»
«Конь убежал, сорвав уздечку вдруг...»
«Добрый конь и без воли седока...»
«Если хочешь коня узнать...»
«Хвала тебе, коль дом тобой построен...»
«Очень хорошо, когда горит...»
«Коль хочешь ты мужчиною считаться...»
«Сила хороших коней в умении...»
«Чем с лютой завистью взирать...»
«Чтоб арканом изловить коня...»
«Конь, хоть о четырех ногах...»
«Не считайте вы, что плох седок...»
«Чтоб проложить тропу...»
«Коль плохо пригнан хомут...»
«Конь чересчур ретивый и лихой...»
«Конь, что с места в карьер берет...»
«Чтоб не застоялся конь лихой...»
«Ленивому коню и путь привычный...»
«Скакуну плохому новых ног...»
«Человеческая речь ценна...»
«Полет стрелы твоей...»
«Чем больше струн...»
«Не каждому, кто говорит красно, ты верь...»
«Сказал же кто-то — странный мы народ...»
«Хотите доскакать — так скакунов...»
«Скакун арканом пойман и объезжен...»
«— Влюбленный, с чем сравнить любовь?..»
«Вечна любовь, огонь ее, дурман...»
«Влюбленный, сотни слов медово...»
«Не торопись о любви объявлять...»
«— За что вы любите друг друга?..»
«— Клянусь перед целым светом...»
«С тех, кому больше было дано...»
«С первого взгляда полюбил...»
«На середину реки попав...»
«Вздумал в путь пуститься, вспомнил...»
«— Эй, дед, сменяем мой мешок на твой?..»
«Цветы и красивые увядают...»
«Чего пожелать вам, люди?..»
«— О женщины, чтоб вы любили нас...»
«Мужчины, слышал я не раз...»
«— О жены, вы ревнуете ль мужей...»
«— Муж, ты доволен ли своей женой...»
«— Чем тебе нравится муж твой, жена...»
«Лук выбирай с тугой тетивою...»
«Той из женщин, что моложе...»
«Иные, видя нас, кивают нам...»
«Сейчас седой считается красивым...»
«— Нас, Будамшу, развесели скорей...»
«— Будамшу, ты красивую песню нам спой...»
«— Эй, почему не хочешь с нами пить?..»
«— Будамшу, коль ты мудрец...»
«— Будамшу, быть лучше каким...»
«— От одного полена, Будамшу...»
«— Будамшу, купи коня...»
«— Эй, Будамшу, чем занят ты полдня?..»
«— Кого ты ищешь, Будамшу?..»
«Сказал богач однажды...»
«На Будамшу сердился очень...»
«Сел Будамшу в седло...»
«— Зачем поймал ты моего коня?..»
«— Что ищешь в степи?..»
«— Чем наполнен вьюк твой, эй, ездок?..»
«Сколько ни встретишь в дороге добрых коней...»
«Если хочешь, чтоб ты на чужбине...»
«Коль тучен скот и резво конь бежит...»
«Наверно, так: на белом свете...»
«Мозолей на ногах не натерев»...»
«Печалишься, что плохо ты одета...»
«— Что загрустила эта голубица?..»
«Пусть девушки красавицами будут...»
«Ты отчего-то приуныл, сосед...»
«Есть друг у тебя...»
«Хотя давно детей с тобою нет...»
«У молодых мечтанья...»
«Чтобы узнать на вопрос свой точнее ответ...»
«Бывает, много чаю пьем,— но это...»
«Летят на землю тысячи снежинок...»
«Течет река, журчит негромко, плещет...»
«Быстрых речек бег неукротим...»
«Чем в гору дальний путь наш непреложней...»
«День начинается с восходом солнца...»
«Солнце, хоть всю землю согревает...»
«Всем обязана солнцу планета...»
 
СОКРОВЕННОЕ.
«Кукушка кукует...»
Дорожные спутники.
Первопроходцы БАМа.
Юхану Смуулу.
Иссык-Куль.
Концерт на берегу Байкала.
Отсчет.
«Конь времени стрелой летит вперед...»
О зеркале.
«На этом невечном просторе земном...»
Луки бы в руки...
«Коль ныне, даже в ранге деда...»
Любовь в степи.
«С чем любовь я достойно сравню...»
«Время такое ли, старость ли ближе...»
«В упряжке — даль, и нет конца ей...»
Женщинам.
Моя звезда.
«Временем вспаханный лоб...»
«Я вас люблю!..— как сказано давно!..»
«— С чем сравнишь ты женскую красу?..»
«— Сложи, любимый, хоть куплет...»
«Любовь дорожит своей тайной...»
«Раскраснелась ты, и я волнуюсь...»
«Девичьи косы — горные ручьи...»
«Сколько пролилось их в горький час...»
«Имя сменить стыдно, но можно...»
«В первый раз на мир ты взглянул — ура!..»
«Спичка вспыхнет, потом угасает...»
«Добро сказало...»
«Коснись легко струны тугой...»
«Слышал я, будто грудь мужчины...»
«Танцуя восточную сказку...»
«Затеваем мы жаркие споры...»
«Умный умного видит издалека...»
«Твой нрав — как погода...»
«Затеваем мы жаркие споры...»
«Ты все мне сама рассказала, судя...»
«Нам детство вспоминается все чаще...»
«Когда мальчишками в первый раз...»
«Он посадил, не говоря ни слова...»
«Срок пришел, подросли наши дети...»
«Спросили старца — что такое счастье?..»
«В степном улусе, в дальней стороне...»
«Однажды двое встретились в пути...»
«Листья шелестят друг другу что-то...»
«Коров мычанье, молока журчанье...»
«За лесом жеребенок, как ребенок...»
«Овца не захочет ягненка признать...»
«Молчанье — золото»— так говорят...»
«Север, видно, все твои олени...»
«Ширь родной земли...»
«Ладья и ракета... Веков череда...»
«Сколько суток в году, столько в синий Байкал...»
«Что за добрые люди — буряты!..»
Письмо комиссара. Поэма.